Allmänna Försäljningsvillkor MORE

1. Giltighet

Försäljnings-/ Leveransvillkor gäller om inte det mellan säljare och köpare avtalats annat i skriftligt avtal. Köparens villkor i köplagen gäller inte mindre än att Säljaren skriftligt accepterar detta.

2. Priser / Offerter

2.1

Om inget annat avtalas kommer Säljaren att debitera Köparen enligt säljarens gällande prislista.

2.2

Alla priser är exklusive mervärdesskatt.

3. Leveranser

3.1

Leverans av varan sker alltid från lager i Säljarens hemstad.

4. Förseningar

4.1

Säljaren kan inte hållas ansvarig till förseningar.

4.2

Säljaren kan inte under några omständigheter hållas ansvarig för ekonomiska förluster gällande driftsörluster, inkomstförluster eller förlust till tredje man.

5. Betalningar

5.1

Betalning ska ske i överenskommelse med de på Offert / Faktura angivna villkoren.

5.2

Erlägger Köparen inte betalning i rätt tid enligt överenskomna villkor äger Säljaren rätt att från förfallodatum vidta de åtgärder som behövs för att inkassera beloppet.

6. Ägarförbehåll

6.1

Varorna förblir Säljarens egendom intill full betalning av samtliga belopp rörande leveransen är betald fullt ut.

7. Ansvarsfrihet

7.1

All rådgivning från Säljarens sida är uteslutande av vägledande art och kan således inte påföras Säljarens rådgivaransvar.

7.2

Om inköpt vara ska monteras av Köparen i dennes eller tredje mans produkt och det visar sig att varan inte fungera tillfredsställande i dessa produkter, bär köparen själv ansvaret.

8. Returer

8.1

Returnering av varor kan endast göras om det avtalats intill 10-dagar räknat från faktura datum och med betald frakt i obruten originalförpackning, i helt och oskadat skick. Returnerad vara skickas till Säljarens adress med angivet fakturanummer, returnummer samt upplysning om vem hos Säljaren på Säljarens företag returen överenskommit. Det kommer att beräknas en returavgift om 20% av varans värde.

8.2

Speciellt hembeställda varor eller el-komponenter samt specialtillverkade varor tages inte i retur.

9. Ansvar för fel i varan

9.1

Köparen skall kontrollera och undersöka varan omedelbart efter leverans. Eventuella fel skall omedelbart och senast innan 8 dagar efter leverans meddela Såljaren. Om det rör sig om en fel levererad vara ska detta påtalas inom 14-dagar.

9.2

Om det visar sig att leveransen av varan är felaktig påtar sig Säljaren rätten att enligt eget val:

  • Byta ut den felaktiga varan
  • Eller kreditera köpet för den felaktiga varan
  • Eller utreda felet.

9.3

Vid reparation och utbyte skall köparen returnera den felaktiga varan. Returnering och leverans av ny vara, detta sker för köparens räkning och risk.

9.4

Utöver ovanstående kan köparen inte resa krav av någon art mot Säljaren.

9.5

Om Säljaren efter mottagen reklamation kan konstatera att det inte föreligger någon felaktighet för vilken Säljaren har någon skyldighet att rätta till felet, så förbehåller sig Säljaren rätten till ersättning för nerlagd tid för utredning av reklamationen.

9.6

Säljaren åtar sig inte för fel som uppstått p.g.a. felaktig skötsel, montering eller missbruk av varan samt om varan använts för racingbruk. Säljarens skyldighet omfattar endast fel som eventuellt visar sig uppstå under normala förhållande som varan är avsedd för.

9.7

Säljaren frånskriver sig allt ansvar för andra ekonomiska konsekvenser som kan uppstå av eventuella fel, så som driftsstopp, tidsförlust och förtjänster som kan uppstå i arbetet.

10. Produktansvar

10.1

Bortsett från tillfälle, när skada och ansvar omfattas av ofrivilliga bestämmelser i gälland lag om produktansvar, så gäller följande för Säljarens ansvar gällande skada på den levererade varan eller utfört servicearbete.

10.2

Säljaren kan inte hållas ansvarig för på fast egendom eller lösöre som inträffar, medan den levererade varan är i köparens ägor. Ej heller hållas ansvarig för skada på produkter, eller på produkter där i dessa ingår.

10.3

Säljaren kan inte hållas ansvarig för ekonomiska förluster som driftsstoppsförlust, tidsförlust eller förlust av arbetsförtjänst.

10.4

I den utsträckning Säljaren blir ålagt produktansvar från tredjeman är Köparen förpliktigad till, att hålla Säljaren skadelös i samma omfång som Säljarens ansvar är begränsat i de tre ovanstående punkter.

10.5

Om tredje man framställer krav mot en av parterna angående ersättningsansvar skall denna part omgående underrätta den andra härom.

10.6

Köparen är förpliktigad till, att låta sig ansöka den domstol eller instans som benhandlar ersättningsanspråk som är rest mot säljaren enligt grundlag av en skada som påstås förorsakats av den av säljaren levererad varan eller utfört servicearbete.

11. Force Majeure

11.1

Part är ej ansvarig för åtgärd eller skada som beror av lagbud, myndighets-åtgärd, krigshändelse, sabotage, brist eller dröjsmål i energiförsörjning, telefonförbindelse, eller annan kommunikation och transport, strejk, lockout, bojkott, blockad, brand eller annan liknande omständighet. I fråga om strejk, bojkott, och blockad gäller detta såväl då part eller underleverantör själv vidtar konfliktåtgärd som då part eller underleverantör är föremål för sådan

11.2

Part som vill åberopa omständighet som nu sagts skall skriftligen underrätta Motparten om  uppkomsten härav liksom om dess upphörande.

12. Ansvarsfriskrivelse

Ovanstående punkter innehåller bestämmelser, efter vilket säljaren friskriver sig ett ansvar. Köparen bör själv teckna en försäkring i den omfattning som han önskar, för att säkra sig i mot förluster, eller måste köparen beräkna sådana risker i sin kalkyl till sin förtjänst

13. Tvist i Domstol

13.1

Tvist rörande dessa allmänna villkor eller reklamation skall avgöras av skiljemän i enlighet med vid varje tid gällande svensk lag om skiljemän. Ovanstående tvist ska göras i Säljarens hemstad.